Sun. May 19th, 2024
0 0
Read Time:3 Minute, 13 Second

เมื่อเวลา14.00น.วันที่11ส.ค.ณอาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนนชั้น3กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)นายจิรุตม์วิศาลจิตรอธิบดีขบ.และนายบรรจงสุกรีฑาเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) “โครงการยกระดับพัฒนามาตรฐานยานยนต์”เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนายกระดับมาตรฐานยานยนต์ของประเทศไทยสู่ระดับสากล

นายจิรุตม์เปิดเผยว่ามีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมให้การขนส่งทางถนนเป็นไปด้วยความปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความทันสมัยโดยในปีนี้เป็นปีที่ขบ.ครบรอบ82ปีภายใต้แนวคิด“82ปีกรมการขนส่งทางบกนวัตกรรมขนส่งทันสมัยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมฯดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับด้านความปลอดภัยในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือและโครงการต่างๆเช่น

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถNGVโครงการความร่วมมือการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำรถยนต์เข้าตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกรวมถึงนำเทคโนโลยีGPSซึ่งเป็นนวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญมาควบคุมกำกับดูแลการเดินรถความเร็วชั่วโมงการทำงานการขนส่งรถสาธารณะทุกประเภทเป็นต้น

นายจิรุตม์กล่าวต่อว่าทั้งนี้ยังมีภารกิจสำคัญในการพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ในประเทศไทยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดทางเทคนิคในระดับสากลซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยานยนต์รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งถือเป็นภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง

ทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องต้องกันที่จะบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการยกระดับพัฒนามาตรฐานยานยนต์”เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ของประเทศไทยของแต่ละหน่วยงานในการพัฒนายกระดับมาตรฐานยานยนต์ของประเทศไทยสู่สากลขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศบูรณาการในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการส่งเสริมการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนายกระดับมาตรฐานยานยนต์ของประเทศไทยให้สอดคล้องเทียบเท่ามาตรฐานสากลร่วมกันกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนให้มีมาตรฐานมีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการใช้งานลดความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกฎระเบียบข้อกำหนดทางเทคนิคและมาตรฐานต่างๆอีกทั้งยังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

ด้านนายบรรจงกล่าวว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากยานยนต์เดิมที่ใช้เครื่องยนต์เป็นยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งมีความท้าทายในเรื่องของความคาดหวังของประชาชนด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการใช้ข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชี้นำหรือปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

ดังนั้นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมอ.และขบ.ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลยานยนต์และชิ้นส่วนจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันที่ผ่านมาสมอ.ได้มีความร่วมมือกับขบ.ผ่านการเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงานต่างๆระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในเวทีระดับภูมิภาคและระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ

การลงนามในวันนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของประเทศมีคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานมีความร่วมมือกันในการดำเนินการตามพันธกรณีต่างๆและเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin